miércoles, 7 de julio de 2010

CALENDARI ESCOLAR CURS 2012-13 CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2012-13Aprovat per Resolució de 15 de juny de 2012 (DOGV 18.06.2012)
Aprobado por Resolución de 15 de junio de 2012 (DOGV 18.06.2012)
Les activitats escolars començaran el 24 de setembre de 2012 i finalitzaran el 20 de juny de 2013.
Las actividades escolares comenzarán el 24 de septiembre de 2012 y finalizarán el 20 de junio de 2013.

Els períodes de vacacions del curs 2012/2013 seran els següents:
Los periodos de vacaciones del curso 2012/2013 serán los siguientes:

Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2012, ambdós inclosos.
Vacacions de Pasqua: des del  28 de març al 8 d’abril del 2013, ambdós inclosos.
Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 ambos inclusive.
Vacaciones de Pascua: desde 28 de marzo al 8 de abril de 2013, ambos inclusive.

Durant este curs escolar seran festius i no lectius els dies següents:
Durante este curso escolar serán festivos y no lectivos los días siguientes:
9 d’octubre de 2012, Dia de la Comunitat
12 d’octubre de 2012, Dia de la Hispanitat
1 de novembre de 2012, Dia de Tots Sants
6 de desembre de 2012, Dia de la Constitució
19 de març de 2013, Sant Josep
1 de maig de 2013,, Festa del Treball

9 de octubre de 2012, Dia de la Comunidad

12 de octubre de 2012, Dia de la Hispanidad
1 de noviembre de 2012, Dia de Todos los Santos
6 de diciembre de 2012, Dia de la Constitución
19 de marzo de 2013, San José
1 de mayo de 2013, Fiesta del Trabajo

Festivitats locals/ Festividades locales

2 de novembre del 2012, pont de Tots Sants
7 de desembre del 2012, pont de la Constitució
11 de febrer del 2013, Carnestoltes
12 d´abril del 2013, pont de Santa Faz
18 de març del 2013, pont de San Josep
Es lleva la festa de San Vicent, dilluns 8 d´abril del 2013

2 de noviembre de 2012, puente de Todos los Santos
7 de diciembre de 2012, puente de la Constitución
11 de febrero de 2013, Carnaval
12 de abril de 2013, puente de Santa Faz
18 de marzo de 2013, puente de San José
Se quita la fiesta de San Vicente, lunes 8 de abril de 2013

No hay comentarios: