martes, 21 de abril de 2009

NOVEDADES PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS


La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ha publicado la Orden de 31 de mayo de 2009 por la cual se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos.

Puedes conocer las novedades que se incluyen en la citada orden pinchando sobre el enlace anterior o acudiendo directamente al profesor del centro Emilio Tarancón.

También está previsto comentar en la escuela las principales novedades en diferentes charlas que se ofrecerán en cada uno de los turnos de Formación Básica.

Los horarios correspondientes a las charlas se publicarán en este blog.

JORNADA EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE DE FPA “ALBERTO BARRIOS”

L’Associació d’Alumnes i el Claustre de Professors del Centre de Formació de Persones Adultes “Alberto Barrios” s’adherixen a la jornada en defensa de l’ensenyament públic, que es realitzarà el proper dimarts, dia 28 d’abril de 2009, convocada per la Plataforma per l’Ensenyament Públic, els sindicats de professors, les associacions de pares i d’alumnes, i d’altres organitzacions representatives del món educatiu valencià. Amb aquest motiu, el citat dia hi haurà una paralització completa de l’activitat acadèmica, alhora que acudirem a la manifestació convocada a les 19 hores a la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació (al costat dels Jutjats de Benalua).
Les raons per les quals ens unim a aquesta jornada de protesta són les següents:
1r) La deixadesa que els últims anys està patint l’ensenyament públic per part de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, que es manifesta en un increment alarmant del fracàs escolar, una manca d’inversió suficient per a la construcció o ampliació de centres públics, la carència de personal administratiu als centres de primària i d’adults, la no substitució del professorat de baixa, etc.
2n) Aquesta problemàtica es concreta al nostre centre en les següents qüestions:
a) Manca d’espai suficient, tant d’aules com d’espais comuns, per a atendre la demanda existent. A pesar de les reiterades peticions d’ampliació del nostre centre que, des de fa més de 12 anys, hem realitzat davant la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament d’Alacant, encara no hem rebut cap resposta positiva.
b) Manca de personal administratiu, a pesar que al nostre centre hi ha matriculades més de 780 persones, la qual cosa obliga a l’equip directiu a dedicar bona part del seu horari laboral a tasques burocràtiques i administratives, quan les podrien dedicar a la funció docent.
c) La pràctica habitual per part de la Conselleria de no substituir al professorat de baixa, de manera ràpida, ha esdevingut un costum injustificable. Enguany, el nostre centre ha patit de forma insuportable aquest problema, ja que s’ha tardat mesos a substituir dos professors de baixa. Això ha afectat greument el normal ensenyament presencial dels tres grups de GES-2.
3r) L’ordre de la Conselleria que obliga a impartir l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania en anglés, ajornada però encara no derogada, ha estat una mesura arbitrària, antipedagògica i de difícil compliment, alhora que ha sigut la gota que ha fet vessar el got de la insatisfacció de tots els sectors implicats en l’ensenyament públic. Exigim que es pose fi definitivament a aquest disbarat, que causa gran perjudici als alumnes i desprestigia la funció docent.
Per últim, manifestem la nostra més ferma defensa de l’ensenyament públic, el qual contribueix de manera decisiva a superar les desigualtats socials, alhora que ens comprometem a realitzar els majors esforços a fer un ensenyament de qualitat que millore el futur acadèmic i laboral dels alumnes del nostre centre.

Alacant, a 21 d’abril de 2009.

L’Associació d’Alumnes i el Claustre de Professors
del Centre de Formació de Persones Adultes “Alberto Barrios”.

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO DE FPA “ALBERTO BARRIOS”

El Consejo Escolar, la Asociación de Alumnos y el Claustro de Profesores del Centro de Formación de Personas Adultas “Alberto Barrios” se adhieren a la jornada en defensa de la enseñanza pública, que se realizará el próximo martes, día 28 de abril de 2008, convocada por la Plataforma por la Enseñanza Pública, los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y de alumnos, y otras organizaciones representativas del mundo educativo valenciano. Con este motivo, el citado día habrá una paralización completa de la actividad académica, al mismo tiempo que acudiremos a la manifestación convocada a las 19 horas en la Dirección Territorial de la Consellería de Educación (al lado de los Juzgados de Benalúa).
Las razones por las que nos unimos a esta jornada de protesta son las siguientes:
1r) La dejadez que en los últimos años está sufriendo la enseñanza pública por parte de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, que se manifiesta en un incremento alarmante del fracaso escolar, una falta de inversión suficiente para la construcción o ampliación de centros públicos, la carencia de personal administrativo en los centros de primaria y de adultos, la no sustitución del profesorado de baja, etc.
2n) Esta problemática se concreta en nuestro centro en las siguientes cuestiones:
a) Falta de espacio suficiente, tanto de aulas como de espacios comunes, para atender a la demanda existente. A pesar de las reiteradas peticiones de ampliación de nuestro centro que, desde hace más de 12 años, hemos realizado ante la Consellería de Educación y el Ayuntamiento de Alicante, aún no hemos recibida ninguna respuesta.
b) Falta de personal administrativo, a pesar de que en nuestro centro hay matriculadas más de 780 personas, lo cual obliga al equipo directivo a dedicar buena parte de su horario laboral a tareas burocráticas y administrativas, cuando las podrían dedicar a la función docente.
c) La práctica habitual por parte de la Consellería de no sustituir al profesorado de baja de manera rápida, se ha convertido en una costumbre injustificable. Este año, nuestro centro ha sufrido de forma insoportable este problema, ya que se ha tardado meses en sustituir a dos profesores de baja. Eso ha afectado gravemente la normal enseñanza presencial de los tres grupos de GES-2.
3r) La orden de la Consellería, que obliga a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, aplazada pero aún no derogada, es una medida arbitraria, antipedagógica y de difícil cumplimiento, al mismo tiempo que ha sido la gota que ha hecho derramar el vaso de la insatisfacción de todos los sectores implicados en la enseñanza pública. Exigimos que se ponga fin definitivamente a este desatino, que causa gran perjuicio a los alumnos y desprestigia la función docente.
Por último, manifestamos nuestra más firme defensa de la enseñanza pública, la cual contribuye de manera decisiva a superar las desigualdades sociales, al mismo tiempo que nos comprometemos a realizar los mayores esfuerzos en dar una enseñanza de calidad que mejore el futuro académico y laboral de los alumnos de nuestro centro.

Alicante, a 21 de abril de 2009.

La Asociación de Alumnos y el Claustro de Profesores
del Centro de Formación de Personas Adultas “Alberto Barrios”.

PROVES JUNTA QUALIFICADORA CONEIXEMENTS EN VALENÇIÀ 2009


La JQCV ha convocat les proves per al curs 2009.

Consultant la pàgina oficial de la Junta podrás tindre accés a tota l´informació corresponent a aquesta convocatòria.

També disposes de l´informació a la Conserjeria del nostre centre i, per suposat, mitjançant els professors de Valencià.

jueves, 2 de abril de 2009

NOTAS 2ª EVALUACIÓN

Los boletines de notas correspondientes a la 2ª evaluación del curso serán entregados por los tutores/as de cada grupo entre los días 7 y 8 de abril.

El día 8 de abril (último día del trimestre), la ASOCIACIÓN DE ALUMNOS del centro ofrecerá una CHOCOLATADA a todos los asistentes (a las 11 horas en el turno de mañana y a las 18,30 horas en los turnos de tarde-noche).

¡Felices vacaciones!