miércoles, 31 de marzo de 2010

FOTOS XOCOLATADA FI DE TRIMESTRE

Hem encomiadat el trimestre amb una magnífica xocolatada oferida per la Associació d´Alumnes del centre.

¡Bones vacances a tothom i fins el proper dimarts dia 13 que tornem a classe!

domingo, 28 de marzo de 2010

CALENDARI MATRICULA I PROVES JQCV 2010

CALENDARI DE MATRICULA

  • Primer període any 2010: de l'1 al 30 d’abril
  • Segon període any 2010: del 15 al 30 de setembre

CALENDARI DE LES PROVES

Nivell 1r període 2n període Hora

Coneixements Orals 29 de maig 6 de novembre 9:30

Grau Elemental 5 de juny 13 de novembre 9:30

Grau Mitjà 12 de juny 20 de novembre 9:30

Grau Superior 19 de juny 27 de novembre 9:30

Llenguatge als Mitjans
de Comunicació
5 de juny 13 de novembre 10:00

Llenguatge Administratiu
12 de juny 20 de novembre 10:00

Correcció de Textos 19 de juny 27 de novembre 10:00

En les localitats i proves en què s’establixen dos torns, les proves del segon torn començaran a les 16:30 hores.


LOCALITATS I PROVES

Alacant: coneixements orals, grau elemental, mitjà (dos torns) i superior.

Centres de realització de les proves

Alacant
: Universitat d’Alacant. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig.


PUBLICACIÓ DE RESULTATS:

Amb caràcter complementari i simultàniament a la publicació en els taulers d’anuncis, es donarà a conéixer la llista provisional d’aptes i no aptes mitjançant el telèfon audiomàtic 96 317 52 00 i la web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (www.edu.gva.es/jqcv).

Més informació

lunes, 15 de marzo de 2010

CERTAMEN LITERARIO FEVAEPA 2010


ORGANIZA: FEVAEPA (Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Centros de EPA)

PARTICIPANTES: Todo el alumnado de los centros de formación de personas adultas de la Comunidad Valenciana.

LEMA DEL CERTAMEN: "CONVIVENCIA GENERACIONAL EN LAS ESCUELAS DE ADULTOS"

ENTREGA DE TRABAJOS: Antes del día 26 de marzo de 2010
- Por correo electrónico (en formato Word): fevaepa@gmail.com
- Por correo ordinario (en disco CD, formato Word): FEVAEPA, CFPA "Giner de los Ríos", c/ Doctor Clavero,4 o3o13, Alicante

BASES DEL CERTAMEN:

1.- Podrá participar todo el alumnado de los centros de Formación de Personas Adultas del País Valenciá.
2.- El lema del certamen es: Convivencia Generacional en las Escuelas de Adultos.
3.- Los trabajos podrán ser en prosa o en verso. Se podrá utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del País Valenciá.
4.- Los trabajos tendrán una extensión máxima de dos folios mecanografiados a doble espacio.
5.- Arriba de cada trabajo deberá figurar el nombre y apellido, el grupo de aprendizaje al que pertenece el autor y el centro.
6.- Los datos personales y del centro deberán figurar también, en una ficha aparte, dentro de un sobre.
7.- Los centros, junto a las asociaciones de alumnos, harán la corrección y una selección que consistirá en elegir un máximo de tres trabajos, uno por cada uno de los niveles (primer ciclo, segundo ciclo y otros programas), atendiendo a:
- el grado de reflexión
- la claridad de expresión
- la presentación
- la adaptación del conjunto al tema de certamen
8.- Los trabajos se harán llegar a la federación por correo electrónico en formato Word a fevaepa@gmail.com o por correo ordinario a la FEVAEPA, CFPA "Giner de los Ríos", C/ Doctor Clavero núm 4, 03013 - Alicante, en disco CD con formato Word. No se admitirá ningún disquette 31/2. Los trabajos deberán llegar antes del 26 de marzo.
9.- Cualquier trabajo que no cumpla estos requisitos no será admitido.
10.- Todos los trabajos presentados, como máximo tres por centro, se publicarán en un libro.
11.- A los trabajos realizados en grupo (varios autores), sólo se les dará una acreditación.
12.- Se entregará un ejemplar del libro y una acreditación a cada uno de los autores a quienes se les publiquen los textos el 26 de mayo en Cocentaina.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.fevaepa.org/

E-mail: fevaepa@gmail.com - Tel: 975 14 02 80

jueves, 11 de marzo de 2010

NOTAS Y ACTIVIDADES DE FIN DE TRIMESTRE


Els butlletins de NOTES corresponents a la 2ª avaluació del curs 2009-10 per als alumnes de Graduat i Formació Bàsica, s'entregaran els dies 30 i 31 de març (DIMARTS I DIMECRES), per part dels tutors/es de cada un dels grups.

El DIMECRES dia 31, despedirem el trimestre amb una XOCOLATADA que oferix l'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES a tota la comunitat educativa.

En el torn de matí, la celebració tindrà lloc a les 11 hores, aproximadament.

En el torn de vesprada-nit, es realitzarà entorn de les 18:30 hores.


Los boletines de NOTAS correspondientes a la 2ª evaluación del curso 2009-10 para los alumnos de Graduado y Formación Básica, se entregarán los días 30 y 31 de marzo (MARTES Y MIÉRCOLES), por parte de los tutores/as de cada uno de los grupos.

El MIÉRCOLES día 31, despediremos el trimestre con una CHOCOLATADA que ofrece la ASOCIACIÓN DE ALUMNOS a toda la comunidad educativa.

En el turno de mañana, la celebración tendrá lugar a las 11 horas, aproximadamente.

En el turno de tarde-noche, se realizará en torno a las 18:30 horas.

martes, 9 de marzo de 2010

MARATON DE LECTURA "MIGUEL HERNANDEZ"


El grup LEO proposa un MARATÓ DE LECTURA sobre el poeta oriolà MIGUEL HERNÁNDEZ.

La marató tindrà lloc DILLUNS , 29 DE MARÇ a partir de les 17 hores en els locals del CLUB INFORMACIÓ (Av. Doctor Rico, 17).

Alumnes del nostre centre participaran en esta activitat llegint algunes obres del poeta homenatjat.

S'invita a tota la Comunitat Educativa a disfrutar d'esta interessant activitat.

Per a disposar de més informació, podeu visitar el blog del Grup LEO.
El grupo LEO propone un MARATÓN DE LECTURA sobre el poeta oriolano MIGUEL HERNÁNDEZ.

El maratón tendrá lugar el próximo LUNES, 29 DE MARZO a partir de las 17 horas en los locales del CLUB INFORMACIÓN (Avda. Doctor Rico, 17).

Alumnos de nuestro centro participarán en esta actividad leyendo algunas obras del poeta homenajeado.

Se invita a toda la Comunidad Educativa a disfrutar de esta interesante actividad.

Para disponer de más información, podéis visitar el blog del Grupo Leo.

lunes, 8 de marzo de 2010

FOTOS DIA DE LA DONA 2009-10


Açí teniu les fotos de la cel.lebració del "Día de la Dona".

Encara que va fer fret, no plogué i la gent va respondre. El vam passar bé.

L´organització de la activitat, a càrrec de l´Associació d´Alumnes va ser perfecta.

Molt prompte farem un altra festa.

viernes, 5 de marzo de 2010

CINEMA EN VALENCIÀ


PRÓXIMES ACTIVITATS DE CINEMA PREVISTES


18 de MARÇ: 20,15 h. - GES I NIT

Pel.lícula: "UP"


25 de MARÇ: 20,15 h. - VALENCIÀ MITJÀ

Pel.lícula: "UP"


29 d´ABRIL: 10:00 h. - GES II MATÍ I VALENCIÀ

18,15 h. - GES I VESPRADA

Pel.lícula: "ICE AGE 3"


6 de MAIG: 18,15 h. - GES II VESPRADA-NIT I VALENCIÀ

Pel.lícula: "MAPA DELS SONS DE TOKIO"
miércoles, 3 de marzo de 2010

PRUEBAS LIBRES TITULO GRADUADO EN ESO

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

S'informa de tots els aspirants a l'obtenció del TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, que la matrícula per a les proves lliures de JUNY DEL 2010, estarà oberta de l'1 al 30 d'abril del 2010. Les proves es realitzaran el dia 4 de juny del 2010. El lloc d'examen es comunicarà a partir del 25 de maig del 2010 en la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant.

L'horari de les proves serà el previst en la O.C. de 7 de juny del 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), havent de personar-se amb mitja hora d'antelació proveïts del DNI o NIE, per a la seua identificació i distribució per aules:
· 09.30 h.- Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
· 12.00 h.- El Món del Treball i Societats Territori i Processos HistoricoCulturals.
· 16.00 h.- Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Els aspirants per a accedir a estes proves hauran de complir com a mínim 18 anys durant l'any 2010.

Els interessats hauran de dirigir-se per a formalitzar la dita matrícula a la unitat d'Informació i Registre de la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant (c/ Carratalá, 47).

Presentaran la documentació següent:

· Instància impresa que es facilitarà en la unitat de Registre o obtinguda en la pàgina web http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18217_BI.pdf

· Fotocòpia compulsada del DNI o NIE els estrangers residents.

· Els aspirants que hagen superat alguns dels mòduls de 2n nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes o dels mòduls de la prova per a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària i que desitgen quedar exempts de l'examen dels mateixos, hauran de presentar la certificació corresponent o una fotocòpia compulsada de la mateixa.

· Els aspirants que hagen cursat i superat algunes de les àrees del 4t curs d'ESO podran quedar exempts dels mòduls corresponents, d'acord amb el quadro d'equivalències, presentant com a certificació, la fotocòpia compulsada de la pàgina corresponent del seu llibre d'escolaritat o certificació oficial de qualificacions.

Accés models de proves anys anteriors.


PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se pone en conocimiento de todos los aspirantes a la obtención del TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, que la matrícula para las pruebas libres de JUNIO DE 2010, estará abierta del 1 al 30 de abril de 2010. Las pruebas se realizarán el día 4 de junio de 2010. El lugar de examen se comunicará a partir del 25 de mayo de 2010 en la Dirección Territorial de Educación de Alicante.

El horario de las pruebas será el previsto en la O.C. de 7 de junio de 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), debiendo personarse con media hora de antelación provistos del DNI o NIE, para su identificación y distribución por aulas:
· 09.30 h.- Procesos e Instrumentos Matemáticos; Naturaleza, Ecología y Salud; Ciencias y Tecnología.
· 12.00 h.- El Mundo del Trabajo y Sociedades Territorio y Procesos Histórico-Culturales.
· 16.00 h.- Valenciano, Castellano y Lengua Extranjera.

Los aspirantes para acceder a estas pruebas deberán cumplir como mínimo 18 años durante el año 2010.

Los interesados deberán dirigirse para formalizar dicha matrícula a la unidad de Información y Registro de la Dirección Territorial de Educación de Alicante (c/ Carratalá, 47).

Presentarán la siguiente documentación:

· Instancia impresa que se facilitará en la unidad de Registro u obtenida en la página web http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18217_BI.pdf

· Fotocopia compulsada del DNI o NIE los extranjeros redidentes.

· Los aspirantes que hayan superado algunos de los módulos de 2º nivel del Ciclo II de la Formación Básica de Personas Adultas o de los módulos de la prueba para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria y que deseen quedar exentos del examen de los mismos, deberán presentar la certificación correspondiente o una fotocopia compulsada de la misma.

· Los aspirantes que hayan cursado y superado algunas de las áreas del 4º curso de ESO podrán quedar exentos de los módulos correspondientes, de acuerdo con el cuadro de equivalencias, presentando como certificación, la fotocopia compulsada de la página correspondiente de su libro de escolaridad o certificación oficial de calificaciones.

Acceso a modelos exámenes años anteriores.

martes, 2 de marzo de 2010

REPASO 3º Y 4º ESO - TÉCNICAS DE ESTUDIO

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO UNAMUNO

Nuevo curso de "Técnicas de Estudio y repaso de 3º y 4º de ESO".

Inscripciones (en C/ Unamuno, 1 - Planta Baja):
de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 17:30 a 19:30 h.


Inicio del curso: Jueves, 4 de marzo de 2010.