miércoles, 30 de marzo de 2011

CONVOCATÒRIA 2011 PROVES PER A L´OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Conselleria d´Educació convoca segons RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

REQUISITS:
- Tindre díhuit anys per als títols de tècnic, i vint anys per als de tècnic superior o dènou anys per als que estiguen en possessió del títol de tècnic.

- A més hauran de complir algun dels requisits establits en l’article 21 del Reial Decret 1538/2006 (BOE de 3 de gener de 2007) o les titulacions equivalents, recollides en la disposició addicional sèptima del reial decret mencionat.

INSCRIPCIÓ:
1. Des del 8 fins al 15 d’abril de 2011, ambdós inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana mencionats en els annexos I i II.
2. Els aspirants podran inscriure’s en els mòduls professionals d’un sol cicle formatiu que vullguen dels títols mencionats en els annexos I i II.
3. La inscripció del mòdul de FCT, i si és el cas del mòdul de projecte, podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l’exempció total del mòdul de FCT. En este cas la matrícula del mòdul de FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d’esta.
 
DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licitud d’inscripció que es presentarà en un sol centre. S’ha d’utilitzar el model que constituïx l’annex I en esta resolució.
– DNI o targeta d’estranger o permís de residència o visat d’estudis, amb fotocòpia per a ser confrontada.

MATRICULACIÓ:
- Relació provisional d’admesos i exclosos: el dia 4 de maig de 2011, en el tauler d’anuncis del centre.
- Tres dies hàbils per a reclamacions.
- La participació en estes proves comporta l’abonament de les taxes corresponents per a cadascun dels mòduls professionals per als quals es faça la matriculació.
- La matrícula podrà ser anul·lada a petició de l’interessat. La sollicitud d’anul·lació de la matrícula s’haurà de presentar fins al dia 13 de maig, per mitjà del model que figura com a annex VII en esta resolució, i no comportarà la devolució de les taxes abonades.

CONVALIDACIONS:
- En matèria de convalidacions, serà aplicable el que disposa la normativa vigent.
- Els interessats hauran de sol·licitar les convalidacions en el moment de formalitzar la matrícula.


ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES:
1.  Les proves es realitzaran per a tots els mòduls formatius excepte per al mòdul de FCT.
2. Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d’avaluació i realització corresponents, que l’aspirant ha assolit les distintes capacitats i competències.
Les proves mencionades es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d’esta convocatòria.

REALITZACIÓ DE LES PROVES:
1. Convocatòria de maig
Les proves es faran entre els dies 20 i 24 de juny de 2011, ambdós inclosos.
2. Convocatòria de setembre
Les proves es faran entre els dies 5 i 8 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

CORRECIÓ D´ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DE 17 DE MARÇ DE 2011

martes, 29 de marzo de 2011

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ - PROVES 2011

QUI POT PRESENTAR-SE A LES PROVES

- Per a poder participar en les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits l'any en què es realitzen.

 - Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de Llenguatge administratiu i de Llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de Grau mitjà.


- Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de Correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de Grau superior.

 CALENDARI DE MATRICULA 

- Primer període any 2011: de l'1 al 26 d’abril

 - Segon període any 2011: del 15 al 30 de setembre  

DRETS D´EXAMEN

- Coneixements orals i grau elemental: 12,00 € (10,80 €*)

- Grau mitjà, grau superior i llenguatges específics: 15,00 € (13,50 €*)

* La inscripció completament telemàtica amb pagament i firma electrònica té una bonificació del 10% 

CALENDARI PROVES


Nivell 1r període 2n període Hora
N1 (àrees 1, 2, 3 i 4) 28/05/2011 05/11/2011 9:00
N2 (àrees 1, 2, 3 i 4) 04/06/2011 12/11/2011 9:00
N3 (àrees 1 i 2) 28/05/2011 05/11/2011 9:00
N3 (àrees 3 i 4)* 11/06/2011 19/11/2011 9:00
N4 (àrees 1 i 2) 04/06/2011 12/11/2011 9:00
N4 (àrees 3 i 4)* 18/06/2011 26/11/2011 9:00
N5 (àrees 1, 2, 3 i 4) 11/06/2011 29/11/2011 10:00
N6 (àrees 1, 2, 3 i 4) 18/06/2011 26/11/2011 10:00
N7 (àrees 1, 2, 3 i 4) 04/06/2011 12/11/2011 10:00
* N3 i N4 (àrees 3 i 4): este dia només s'examinaran els aspirants que hagen superat la primera fase
Claus: N1. Coneixements orals - N2. Grau elemental - N3. Grau mitjà - N4. Grau superior
N5. Llenguatge administratiu - N6. Correcció de textos - N7. Llenguatge en els mitjans de comunicació

 CENTRE D´EXAMEN

ALACANT Universitat d'Alacant
Ctra. de Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig
N1, N2, N3 i N4

 Més información en: www.edu.gva.es/jqcv

 

martes, 22 de marzo de 2011

CHARLA "SALUD MENTAL"

El viernes 8 de abril de 2011, tendrá lugar en el aula 5 una interesante charla sobre "Salud Mental" dirigida al alumnado de GES I y GES II de la mañana.

La charla estará abierta a cualquier otro alumno del centro que desee participar.

CERTAMEN LITERARIO FEVAEPA


La Federación Valenciana de Centros de Educación de Personas Adultas (FEVAEPA), ha organizado -como todos los años- un "Certamen Literario" dirigido al alumnado de estos centros.

En esta edición, el lema del certamen ha sido “A lo Largo de la Vida. Educación y Formación.

Con motivo de la entrega de premios correspondientes al certamen, el viernes 15 de abril de 2011 se celebrará en Orihuela una jornada  en la que están previstas las siguientes actividades:

- 10:30h : Bienvenida a los participantes. Llegada    de las delegaciones al recinto ferial.
Paseo por Orihuela camino del Teatro Circo.

             - 11:30h Entrega de los Premios del   Certamen   literario en el  Teatro Circo.

- 14:30h Comida* en el Restaurante Belvedere.
- 17h Visita guiada por Orihuela.

Todos aquellos interesados en participar en esta jornada deberán ponerse en contacto con la Asociación de Alumnos del centro.

Las personas que han presentado algún trabajo para el concurso deberán recoger previamente una acreditación. 

Más información en la sede de la Asociación y en  la FEVAEPA: fevaepa@gmail.com). 

* Precio de la comida: 18 €

lunes, 21 de marzo de 2011

25 ANIVERSARIO DEL C.F.P.A PROFESOR ALBERTO BARRIOS

PROGRAMA 

ACTO INSTITUCIONAL 
Discursos de bienvenida y 
conmemoración de la historia del centro.
El profesor Alberto Bariios.


EXPOSICIÓN
Carteles, revistas, trofeos, material didáctico, hemeroteca, fotos.


PROYECCIONES
Audiovisuales sobre el alumnado del Centro
Material gráfico de la historia del Centro


PRESENTACIÓN NÚMERO EXTRAORDINARIO REVISTA " PERIFERIA"

HOMENAJE AL PROFESOR ALBERTO BARRIOS


REPRESENTACIÓN TEATRAL: GRUPO "PERIFERIA TEATRO"
" Esos de Carrión", de Paco Carrión.

MÚSICA
Colla de Dolçainers  i tabaleters de Sant Antoni d´Alacant
"Gatos Viejos"


APERITIVO Y BARBACOA

 Sábado, 9 de abril de 2011, a las 12 H
ACTE INSTITUCIONAL
Discursos de Benvinguda y conmemoració de la història del centre.
El professor Alberto Barrios.

EXPOSICIÓ
Cartells, revistes, trofeus, material didàctic, hemeroteca, fotos.

PROJECCIONS
Audiovisual sobre l' alumnat del centre.
Material gràfic de la història del centre.


PRESENTACIÓ NÚMERO EXTRAORDINARI REVISTA "PERIFERIA"

HOMENATJE AL PROFESSOR ALBERTO BARRIOS


REPRESENTACIÓ TEATRAL: GRUP "PERIFERIA TEATRE"
"Esos de Carrión", de Paco CarriónMÚSICA
Colla de Dolçainers i tabaleters de Sat Antoni d´Alcant
" Gatos Viejos"

  APERITIU I BARBACOA 


Dissabte, 9 d' abril de 2011, a les 12 H.

miércoles, 16 de marzo de 2011

PROVES LLIURES GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - JUNY DE 2012

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

S'informa de tots els aspirants a l'obtenció del TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, que la matrícula per a les proves lliures de JUNY del 2012, estarà oberta del 1 al 30 d´abril del 2012. Les proves es realitzaran el dia 8 de juny del 2012. El lloc d'examen es comunicarà a partir del 28 de maig del 2012 en la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant.

L'horari de les proves serà el previst en la O.C. de 7 de juny del 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), havent de personar-se amb mitja hora d'antelació proveïts del DNI o NIE, per a la seua identificació i distribució per aules:
· 09.30 h.- Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
· 12.00 h.- El Món del Treball i Societats Territori i Processos HistoricoCulturals.
· 16.00 h.- Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Els aspirants per a accedir a estes proves hauran de complir com a mínim 18 anys durant l'any 2012.

Els interessats hauran de dirigir-se per a formalitzar la dita matrícula a la unitat d'Informació i Registre de la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant (c/ Carratalá, 47) o en els llocs establerts en el article 34.4 de la Llei 30/92 de Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/98.

Presentaran la documentació següent:

· Instància impresa que es facilitarà en la unitat de Registre o obtinguda en la pàgina web: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1638


· Fotocòpia compulsada del DNI o NIE els estrangers residents.

· Els aspirants que hagen superat alguns dels mòduls de 2n nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes o dels mòduls de la prova per a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària i que desitgen quedar exempts de l'examen dels mateixos, hauran de presentar la certificació corresponent o una fotocòpia compulsada de la mateixa.

· Els aspirants que hagen cursat i superat algunes de les àrees del 4t curs d'ESO podran quedar exempts dels mòduls corresponents, d'acord amb el quadro d'equivalències, presentant com a certificació, la fotocòpia compulsada de la pàgina corresponent del seu llibre d'escolaritat o certificació oficial de qualificacions.

Accés models de proves anys anteriors.
Més informació.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se pone en conocimiento de todos los aspirantes a la obtención del TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, que la matrícula para las pruebas libres de JUNIO de 2012, estará abierta del 1 al 30 de abril de 2012. Las pruebas se realizarán el día 8 de junio de 2012. El lugar de examen se comunicará a partir del 28 de mayo de 2012 en la Dirección Territorial de Educación de Alicante.

El horario de las pruebas será el previsto en la O.C. de 7 de junio de 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), debiendo personarse con media hora de antelación provistos del DNI o NIE, para su identificación y distribución por aulas:
· 09.30 h.- Procesos e Instrumentos Matemáticos; Naturaleza, Ecología y Salud; Ciencias y Tecnología.
· 12.00 h.- El Mundo del Trabajo y Sociedades Territorio y Procesos Histórico-Culturales.
· 16.00 h.- Valenciano, Castellano y Lengua Extranjera.

Los aspirantes para acceder a estas pruebas deberán cumplir como mínimo 18 años durante el año 2012.

Los interesados deberán dirigirse para formalizar dicha matrícula a la unidad de Información y Registro de la Dirección Territorial de Educación de Alicante (c/ Carratalá, 47).

Presentarán la siguiente documentación:

· Instancia impresa que se facilitará en la unidad de Registro u obtenida en la página web http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1638

· Fotocopia compulsada del DNI o NIE los extranjeros redidentes.

· Los aspirantes que hayan superado algunos de los módulos de 2º nivel del Ciclo II de la Formación Básica de Personas Adultas o de los módulos de la prueba para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria y que deseen quedar exentos del examen de los mismos, deberán presentar la certificación correspondiente o una fotocopia compulsada de la misma.

· Los aspirantes que hayan cursado y superado algunas de las áreas del 4º curso de ESO podrán quedar exentos de los módulos correspondientes, de acuerdo con el cuadro de equivalencias, presentando como certificación, la fotocopia compulsada de la página correspondiente de su libro de escolaridad o certificación oficial de calificaciones.

Acceso a modelos exámenes años anteriores
.
Más información

martes, 8 de marzo de 2011

VIAJE CULTURAL LONDRES / VIATGE CULTURAL LONDRES 
Viaje Cultural a la ciudad de Londres para perfeccionamiento del idioma.

Visita a los lugares más emblemáticos.

Fechas: 13, 14, 15 y 16 de mayo de 2011

Incluye:
- Transporte en avión desde el aeropuerto de Alicante
- Alojamiento en Hotel (con desayuno)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

Precio: 225 €

Reservas: hasta el 25 de marzo de 2011

Plazas Limitadas. Prioridad alumnos de Inglés.

Inscripción:
- Sede de la Asociación de Alumnos
- En el momento de la inscripción se abonarán 125 € no reembolsables.

Más información en:
- Departamento de Comunicación: Dª Encarnación Lillo Herranz
- Asociación de Alumnos


Viatge Cultural a la ciutat de Londres per a perfeccionament de l'idioma.

Visita als llocs més emblemàtics.

Dates: 13, 14, 15 i 16 de maig de 2011

Inclou:
- Transport amb avió des de l'aeroport d'Alacant
- Allotjament en Hotel (amb desdejuny)
- Trasllats aeroport - hotel - aeroport

Preu: 225 €

Reserves: fins al 25 de març de 2011

Places Limitades. Prioritat alumnes d'Anglés.

Inscripció:
- Seu de l'Associació d'Alumnes
- En el moment de la inscripció s'abonaran 125 € no reembossables.

Més informació en:
- Departament de Comunicació: Na Encarnación Lillo Herranz
- Associació d'Alumnes

BARBACOA 9 DE ABRIL

BARBACOA 25º ANIVERSARIO


Con motivo de la celebración del 25º Aniversario del centro, la Asociación de alumnos organiza, para el sábado 9 de abril, una barbacoa para todo el alumnado e invitados a este acto.


Al objeto de poder realizar las previsiones oportunas, es necesario inscribirse previamente  ¡y cuanto antes mejor! en la sede de la Asociación.BARBACOA 25é ANIVERSARI 

Amb motiu de la celebració del 25é Aniversari del centre, l'Associació d' Alumnes organitza, per al dissabte 9 d´abril, una barbacoa per a tot l'alumnat i invitats a este acte. 

A fi de poder realitzar les previsions oportunes, és necessari inscriure's prèviament ¡i com més prompte millor mejor! en la seu de l'Associació.

lunes, 7 de marzo de 2011