miércoles, 30 de marzo de 2011

CONVOCATÒRIA 2011 PROVES PER A L´OBTENCIÓ DELS TÍTOLS DE TÈCNIC I DE TÈCNIC SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Conselleria d´Educació convoca segons RESOLUCIÓ de 17 de març de 2011, proves per a l’obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

REQUISITS:
- Tindre díhuit anys per als títols de tècnic, i vint anys per als de tècnic superior o dènou anys per als que estiguen en possessió del títol de tècnic.

- A més hauran de complir algun dels requisits establits en l’article 21 del Reial Decret 1538/2006 (BOE de 3 de gener de 2007) o les titulacions equivalents, recollides en la disposició addicional sèptima del reial decret mencionat.

INSCRIPCIÓ:
1. Des del 8 fins al 15 d’abril de 2011, ambdós inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana mencionats en els annexos I i II.
2. Els aspirants podran inscriure’s en els mòduls professionals d’un sol cicle formatiu que vullguen dels títols mencionats en els annexos I i II.
3. La inscripció del mòdul de FCT, i si és el cas del mòdul de projecte, podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l’exempció total del mòdul de FCT. En este cas la matrícula del mòdul de FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d’esta.
 
DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licitud d’inscripció que es presentarà en un sol centre. S’ha d’utilitzar el model que constituïx l’annex I en esta resolució.
– DNI o targeta d’estranger o permís de residència o visat d’estudis, amb fotocòpia per a ser confrontada.

MATRICULACIÓ:
- Relació provisional d’admesos i exclosos: el dia 4 de maig de 2011, en el tauler d’anuncis del centre.
- Tres dies hàbils per a reclamacions.
- La participació en estes proves comporta l’abonament de les taxes corresponents per a cadascun dels mòduls professionals per als quals es faça la matriculació.
- La matrícula podrà ser anul·lada a petició de l’interessat. La sollicitud d’anul·lació de la matrícula s’haurà de presentar fins al dia 13 de maig, per mitjà del model que figura com a annex VII en esta resolució, i no comportarà la devolució de les taxes abonades.

CONVALIDACIONS:
- En matèria de convalidacions, serà aplicable el que disposa la normativa vigent.
- Els interessats hauran de sol·licitar les convalidacions en el moment de formalitzar la matrícula.


ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES:
1.  Les proves es realitzaran per a tots els mòduls formatius excepte per al mòdul de FCT.
2. Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d’avaluació i realització corresponents, que l’aspirant ha assolit les distintes capacitats i competències.
Les proves mencionades es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d’esta convocatòria.

REALITZACIÓ DE LES PROVES:
1. Convocatòria de maig
Les proves es faran entre els dies 20 i 24 de juny de 2011, ambdós inclosos.
2. Convocatòria de setembre
Les proves es faran entre els dies 5 i 8 de setembre de 2011, ambdós inclosos.

CORRECIÓ D´ERRADES DE LA RESOLUCIÓ DE 17 DE MARÇ DE 2011

No hay comentarios: