miércoles, 16 de marzo de 2011

PROVES LLIURES GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - JUNY DE 2012

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

S'informa de tots els aspirants a l'obtenció del TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, que la matrícula per a les proves lliures de JUNY del 2012, estarà oberta del 1 al 30 d´abril del 2012. Les proves es realitzaran el dia 8 de juny del 2012. El lloc d'examen es comunicarà a partir del 28 de maig del 2012 en la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant.

L'horari de les proves serà el previst en la O.C. de 7 de juny del 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), havent de personar-se amb mitja hora d'antelació proveïts del DNI o NIE, per a la seua identificació i distribució per aules:
· 09.30 h.- Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciències i Tecnologia.
· 12.00 h.- El Món del Treball i Societats Territori i Processos HistoricoCulturals.
· 16.00 h.- Valencià, Castellà i Llengua Estrangera.

Els aspirants per a accedir a estes proves hauran de complir com a mínim 18 anys durant l'any 2012.

Els interessats hauran de dirigir-se per a formalitzar la dita matrícula a la unitat d'Informació i Registre de la Direcció Territorial d'Educació d'Alacant (c/ Carratalá, 47) o en els llocs establerts en el article 34.4 de la Llei 30/92 de Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/98.

Presentaran la documentació següent:

· Instància impresa que es facilitarà en la unitat de Registre o obtinguda en la pàgina web: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1638


· Fotocòpia compulsada del DNI o NIE els estrangers residents.

· Els aspirants que hagen superat alguns dels mòduls de 2n nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes o dels mòduls de la prova per a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària i que desitgen quedar exempts de l'examen dels mateixos, hauran de presentar la certificació corresponent o una fotocòpia compulsada de la mateixa.

· Els aspirants que hagen cursat i superat algunes de les àrees del 4t curs d'ESO podran quedar exempts dels mòduls corresponents, d'acord amb el quadro d'equivalències, presentant com a certificació, la fotocòpia compulsada de la pàgina corresponent del seu llibre d'escolaritat o certificació oficial de qualificacions.

Accés models de proves anys anteriors.
Més informació.

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se pone en conocimiento de todos los aspirantes a la obtención del TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, que la matrícula para las pruebas libres de JUNIO de 2012, estará abierta del 1 al 30 de abril de 2012. Las pruebas se realizarán el día 8 de junio de 2012. El lugar de examen se comunicará a partir del 28 de mayo de 2012 en la Dirección Territorial de Educación de Alicante.

El horario de las pruebas será el previsto en la O.C. de 7 de junio de 2000 (DOGV 3771 de 14.06.00), debiendo personarse con media hora de antelación provistos del DNI o NIE, para su identificación y distribución por aulas:
· 09.30 h.- Procesos e Instrumentos Matemáticos; Naturaleza, Ecología y Salud; Ciencias y Tecnología.
· 12.00 h.- El Mundo del Trabajo y Sociedades Territorio y Procesos Histórico-Culturales.
· 16.00 h.- Valenciano, Castellano y Lengua Extranjera.

Los aspirantes para acceder a estas pruebas deberán cumplir como mínimo 18 años durante el año 2012.

Los interesados deberán dirigirse para formalizar dicha matrícula a la unidad de Información y Registro de la Dirección Territorial de Educación de Alicante (c/ Carratalá, 47).

Presentarán la siguiente documentación:

· Instancia impresa que se facilitará en la unidad de Registro u obtenida en la página web http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1638

· Fotocopia compulsada del DNI o NIE los extranjeros redidentes.

· Los aspirantes que hayan superado algunos de los módulos de 2º nivel del Ciclo II de la Formación Básica de Personas Adultas o de los módulos de la prueba para la obtención del Titulo de Graduado en Educación Secundaria y que deseen quedar exentos del examen de los mismos, deberán presentar la certificación correspondiente o una fotocopia compulsada de la misma.

· Los aspirantes que hayan cursado y superado algunas de las áreas del 4º curso de ESO podrán quedar exentos de los módulos correspondientes, de acuerdo con el cuadro de equivalencias, presentando como certificación, la fotocopia compulsada de la página correspondiente de su libro de escolaridad o certificación oficial de calificaciones.

Acceso a modelos exámenes años anteriores
.
Más información

No hay comentarios: