jueves, 16 de febrero de 2012

CERTAMEN LITERARI FEVAEPA 2012

ORGANIZA: FEVAEPA (Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Centros de FPA)
ORGANITZA: FEVAEPA (Federació Valenciana d´ Associacions d´Alumnes de Centres de FPA)

PARTICIPANTES: Todo el alumnado de los centros de Formación de Personas Adultas de la Comunidad Valenciana.
PARTICIPANTS: Tot l´alumnat dels centres de Formació de Persones Adultes de la Comunitat Valenciana.

LEMA DEL CERTAMEN: "SUPERACIÓN Y FORMACIÓN EN TIEMPOS DIFÍCILES"

LEMA DEL CERTAMEN: "SUPERACIÓ I FORMACIÓ EN TEMPS DIFÍCILS"

ENTREGA DE TRABAJOS: Antes del día 31 de marzo de 2012.
LLIURAMENT DE TREBLLS: Abans del dia 31 de març del 2012.


BASES DEL CERTAMEN
1.      Podrà participar-hi tot l’alumnat dels centres de Formació de Persones Adultes del País Valencià.
Podrá participar todo el alumnado de los centros de Formación de Personas     Adultas del País Valencià.
2.      El lema del certamen és: ”Superació i formació en temps difícils”
El lema del certamen es: ”Superación y formación en tiempos difíciles”
3.      Els treballs podran ser en prosa o en vers. Es podrà utilitzar qualsevol de les llengües oficials del País Valencià.
Los trabajos podrán ser en prosa o en verso. Se podrá utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del País Valencià.
4.      Els treballs tindran una extensió màxima de dos fulls mecanografiats a doble espai en Word (tipus de lletra: Times New Roman, grandària 12).
Los trabajos tendrán una extensión máxima de dos folios mecanografiados a doble espacio en Word (tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12).
5.      Dalt de cada treball haurà de figurar el nom i cognoms, el grup d’aprenentatge al qual pertany i el centre.
Arriba de cada trabajo deberá figurar el nombre y apellidos, el grupo de aprendizaje al que pertenece y el centro.
6.      Els centres, junt a les asociacions d´aumnes, faran la correcció i una selecció que consistirà en triar un màxim de 3 treballs, un per cadascun dels nivells (primer cicle, segon cicle i altres programes) atenent a:
* El grau de reflexió
* La claredat d’exposició
* La presentació
* L’adequació del conjunt al tema del certamen.
Los centros, junto con las asociaciones de alumnos, harán la corrección y una selección que consistirá en elegir un máximo de tres trabajos, uno por cada uno de los niveles (primer ciclo, segundo ciclo y otros programas), atendiendo a:
* El grado de reflexión
            * La claridad de expresión
* La presentación
* La adaptación del conjunto al tema del certamen
7.      Els treballs es faran aplegar a la federació en format Word per correu electrónic (fevaepa@gmail.com) o per correu ordinari en disc CD amb format Word a la seu de la FEVAEPA, C/ Maestro Chapí, 1, 03440 IBI ( Alacant), abans del dia 31 de març del 2012.
Los trabajos se harán llaegar  a la federación en formato Word por corrou electrónico (fevaepa@gmail.com) o por correo ordinario en disco CD con formato Word a la sede de la FEVAEPA, C/ Maestro Chapí, 1 03440 IBI ( Alicante), antes del día 31 de marzo de 2012.
8.      Qualsevol treball que no acomplisca les bases, no serà admès.
Cualquier trabajo que no cumpla les bases, no será admitido.
9.      Tots el treballs presentats (com a màxim tres per centre) es publicaran en un llibre.
Todos los trabajos presentados (como máximo tres por centro) se publicarán en un libro.
10.  Els treballs realitzats per varios autors només rebran una acreditació de grup.
Los trabajos realizados por varios autores solamente recibirán una acreditación de grupo.
11.  El dia 17 de maig, en Elx, es lliurarà un exemplar del llibre amb una credencial a cadascun dels autors de qui es publiquen els textos.
El día 17 de mayo, en Elche, se entregará un ejemplar con una credencial a cada uno de los autores a los que se les publiquen los textos.


 MÁS INFORMACIÓN / MÉS INFORMACIÓ: http://www.fevaepa.org/

E-mail: fevaepa@gmail.com

No hay comentarios: